Privacy

Tenzij anders vermeld, komen de hieronder vermelde voorwaarden overeen met de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website.

Elke persoon die gebruik maakt van de diensten van COL&MACARTHUR gaat akkoord met het verzamelen en verwerken van zijn of haar persoonsgegevens, in overeenstemming met de hieronder gegeven informatie. U stemt in het bijzonder in met het verzamelen, gebruiken, vrijgeven, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven. Als u niet de vereiste informatie verstrekt, is het mogelijk dat u niet van alle aangeboden diensten gebruik kunt maken.

Privacy – VERTROUWELIJKHEID

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde aangeboden diensten is het noodzakelijk om uw e-mailadres en een wachtwoord mee te delen, evenals andere persoonsgegevens, indien nodig.

Deze informatie is niet zichtbaar voor andere gebruikers.

COL&MACARTHUR, evenals alle verwante bedrijven, haar uitvoerende agenten en vertegenwoordigers, verbinden zich ertoe de gegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

ALGEMENE INFORMATIE

De verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens is SPRL COL & MACARTHUR, met maatschappelijke zetel te RUE DU PONT 8/A - 4690 ROCLENGE-SUR-GEER, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 536.659.923 (btw BE 0536.659.923) (e-mail: …).

De benodigde gegevens worden via een beveiligde server verzonden en opgeslagen in een database.

VERZAMELING VAN NOODZAKELIJKE GEGEVENS

De verzamelde persoonlijke informatie kan de volgende zijn:

-               Uw contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, geslacht enz.

-               Alle informatie die in uw profiel als gebruiker van de Website is gecodeerd, evenals de door u geregistreerde voorkeuren.

-               De informatie over eerdere bestellingen.

-               Elke inhoud die u genereert of die verband houdt met uw account.

-               Financiële informatie met betrekking tot een transactie (rekeningnummer, creditcardnummer enz.)

-               Elke relevante informatie over de levering, facturatie of andere informatie die wordt gebruikt voor een aankoop op de Website

-               Informatie over uw uitwisselingen met COL&MACARTHUR of andere gebruikers van de Website

-               Het IP-adres dat aan u is toegewezen wanneer u verbinding maakt, evenals de datum en het tijdstip van toegang tot de site

-               Uw browsegeschiedenis

-               Het soort apparaat, het type browser dat wordt gebruikt, evenals het platform en/of het besturingssysteem dat op het apparaat is geïnstalleerd (computer, tablet, smartphone, ...)

-               De zoekmachine en de gebruikte trefwoorden om de Website te vinden

-               Informatie over de geolokalisatie, inclusief informatie over de locatie van uw apparaat (de locatiegebonden service kan op de meeste mobiele apparaten worden uitgeschakeld)

-               Persoonlijke informatie verzameld met behulp van cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën

COL&MACARTHUR kan ook informatie verzamelen uit andere bronnen, waaronder openbare bronnen of bronnen van derden, binnen de wettelijke grenzen.

Indien van toepassing kunt u, indien de Website dit voorziet, ook informatie van sociale media delen, met name om verbinding te maken met de Website, en kunnen wij deze gegevens bewaren. Deze sociale media kunnen ons automatisch toegang geven tot een aantal van uw persoonsgegevens die ze hebben opgeslagen.

Deze elementen kunnen worden gecontroleerd via de privacyinstellingen van de relevante sociale media.

Als u ons persoonlijke informatie over een derde partij verstrekt, mag u dit alleen doen met hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. U moet die derde partij inlichten over hoe wij hun persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en opslaan.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De gegevens worden verzameld om de uitvoering van de gesloten overeenkomst, het goede gebruik en de verbetering van de voorgestelde diensten en het beheer van de gebruikers mogelijk te maken, ook om wangebruik, misbruik van de voorgestelde diensten en/of onregelmatigheden te bestrijden.

Ze kunnen ook door COL&MACARTHUR worden gebruikt om informatie over haar producten en/of de producten van haar partners te communiceren.

COL&MACARTHUR kan meer in het bijzonder persoonlijke informatie gebruiken en opslaan voor de volgende doeleinden:

-               Om de aangeboden diensten te leveren, te verbeteren en te personaliseren

-               Om de toegang tot en het gebruik van diensten en de evaluatie ervan mogelijk maken

-               Om uw opleiding, interesses enz. op te volgen

-               Om u toegang te geven tot uw bestelgeschiedenis, interne berichten en andere functies

-               Om u andere diensten aan te bieden op basis van uw interesses en de verzamelde gegevens

-               Om u diensten aan te bieden op basis van uw locatie (advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud), dankzij de geolokalisatie

-               Om contact met u op te nemen (op welke manier ook, afhankelijk van de informatie die u verstrekt) over uw account en om een klantenservice te verlenen of om technische problemen op te lossen, een geschil op te lossen, verschuldigde vergoedingen of gelden te innen, uw mening te vergaren door middel van vragenlijsten, te reageren op uw verzoeken, u een nieuwsbrief te sturen, contact met u op te nemen voor prospectiedoeleinden, tenzij u dit gebruik uitdrukkelijk hebt geweigerd enz.

-               Om de reclame- en marketingcommunicatie aan te passen en te verbeteren en te evalueren op basis van uw voorkeuren

-               Om u aankoopbonnen, kortingen en speciale promoties aan te bieden, en om u te informeren over onze diensten en die van onze partners

-               Om frauduleuze of illegale activiteiten en beveiligingsinbreuken te voorkomen, op te sporen, te beperken en te onderzoeken

In geval van een geschil kunnen de persoonsgegevens van de betrokken gebruikers worden doorgegeven aan een derde partij die verantwoordelijk is voor het beheer van de geschillen (advocatenkantoor, incassobureau enz.), die er ook voor zal zorgen dat de toepasselijke wetgeving met betrekking tot deze informatie wordt nageleefd.

De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen aan een derde partij, met name in het geval van een partnerschap of in het geval van een mogelijke overdracht.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te realiseren. Na afloop van deze periode worden de gegevens ofwel gewist ofwel anoniem gearchiveerd en bewaard voor zuiver statistische doeleinden. De bescherming van de verzamelde en opgeslagen gegevens voldoet aan de relevante normen.

TOEGANG TOT GEGEVENS, RECTIFICATIES, BEZWAAR EN ONDERDRUKKING

Indien u informatie wenst te verkrijgen over de gegevens die op u betrekking hebben, de mededeling ervan en de vraag of ze worden verwerkt, kunt u contact opnemen met COL&MACARTHUR. Indien de bewaarde gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, kunt u kosteloos om correctie verzoeken, mits dit een redelijk verzoek is.

U kunt kiezen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, u marketinginformatie toe te sturen en u relevante en gepersonaliseerde reclame te bezorgen (via uw profielinstellingen op de Website). U kunt ook kiezen of u ingelogd wenst te blijven op uw account.

Als u geen marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door te klikken op de link in de ontvangen e-mail, uw instellingen te wijzigen of uw communicatievoorkeuren aan te geven in een directe communicatie met COL&MACARTHUR. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, met name wanneer deze worden verzameld voor direct-marketingdoeleinden of u kunt verzoeken om de gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te verbieden. 

Alle verzoeken moeten schriftelijk, gedateerd en ondertekend worden ingediend en vergezeld gaan van een identiteitsbewijs, en naar het hoofdkantoor van COL&MACARTHUR worden gestuurd. Uw aanvraag wordt binnen een maand verwerkt.

VERANTWOORDELIJKHEID

COL&MACARTHUR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve informatie die door gebruikers in hun profiel wordt doorgegeven.

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn account op de Website, met name door deze te beschermen met een voldoende sterk wachtwoord, en voor het gebruik dat van zijn account wordt gemaakt.

COL&MACARTHUR heeft alle nuttige maatregelen genomen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen en om diefstal, verlies, vernietiging, corruptie enz. te voorkomen.

Toch is geen enkele technologie onfeilbaar en de gebruikers zijn hier perfect van op de hoogte gebracht. COL&MACARTHUR wijst alle verantwoordelijkheid af, in het bijzonder in geval van verlies, gehele of gedeeltelijke vernietiging, corruptie of frauduleuze verkrijging van gegevens die via haar diensten worden verstrekt, alsmede in geval van schade die daaruit voortvloeit.

AANVULLENDE INFORMATIE

Indien u meer informatie wenst over de persoonsgegevens en de verwerking ervan, kunt u dit aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vragen: www.privacycommission.be

Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel.

Wij staan ook open voor alle opmerkingen die u wenst te maken met betrekking tot de eerbiediging van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens.

COOKIES

Het is raadzaam om een cookie-informatiebanner op uw website te hebben.

Deze banner kan als volgt worden weergegeven: “Door verder te surfen op deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies of andere volgapparatuur om u [bijvoorbeeld gerichte advertenties die zijn afgestemd op uw interesses] aan te bieden en [bijvoorbeeld om bezoekstatistieken samen te stellen]. Ik aanvaard - Voor meer informatie

Met de “Ik aanvaard”-knop kunt u de banner sluiten zonder verder te gaan. De knop “Meer informatie” moet verwijzen naar een informatiepagina die de volgende tekst kan bevatten.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

COL&MACARTHUR kan gebruik maken van cookies, webbakens en soortgelijke hulpmiddelen die door derden worden verstrekt om u doeltreffende diensten te leveren en u toegang te geven tot haar diensten, in het bijzonder om gebruik te maken van de Website. Het gebruik van deze hulpmiddelen is beperkt, om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor meer details over vertrouwelijkheid, zie de bijbehorende documenten.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer (of mobiel apparaat) wordt opgeslagen door websites wanneer u deze bezoekt. Cookies zorgen ervoor dat websites uw acties (gebruikersnaam, weergave-instellingen enz.) kunnen onthouden door permanente of tijdelijke informatie te bewaren, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de website. Cookies kunnen alleen worden gebruikt door de website die ze heeft aangemaakt. 

Een cookie identificeert de gebruikers van de website niet. Cookies registreren alleen informatie met betrekking tot het surfen op het internet. Met deze cookies kan de Provider het gebruik van de website door zijn gebruikers analyseren (duur van het bezoek, bezochte pagina, studie voor marketingdoeleinden enz.).

Het is mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren (met name door het configureren van uw internetbrowser). Dit zou echter het gebruik van bepaalde functies van de door COL&MACARTHUR aangeboden diensten kunnen verhinderen.

Webbakens zijn elektronische afbeeldingen geïntegreerd in de code van een webpagina, die dezelfde functies kunnen uitvoeren als cookies. De bewegingen van gebruikers van de ene naar de andere webpagina kunnen op die manier worden gevolgd om het verkeer op de website te optimaliseren.

Advertenties die op de Website worden weergegeven, kunnen worden verstrekt door derden die hun eigen anonieme cookies gebruiken om bepaalde gegevens op te nemen (bijvoorbeeld het aantal keren dat een Klant zijn advertentie heeft gezien). Deze cookies kunnen niet worden gewijzigd of gelezen door de Provider. Voor meer informatie over deze advertentiecookies van derden kunt u terecht op www.youronlinechoices.com.