ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1 - PRESENTATIE – DEFINITIES

De verkoper: SPRL COL & MACARTHUR, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is RUE DU PONT 8/A - 4690 ROCLENGE-SUR-GEER, ingeschreven bij de KBO onder nr. 536.659.923 (btw BE 0536.659.923)

De Verkoper is per post bereikbaar op het adres van zijn maatschappelijke zetel, op het e-mailadres contact[@]colandmacarthur.com en telefonisch op +32 460 22 67 87 o +33 (0)7 56 87 45 30, en eveneens via een contactformulier

Voor de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als:

-               Goederen: de producten die door de verkoper worden verkocht

-               Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden

-               Klant: Elke entiteit (professional of consument) die een Goed bestelt op de Website

-               Consument: elke persoon die een Goed verwerft voor andere dan professionele doeleinden;

-               Website: de website van de Verkoper, waaronder https://colandmacarthur.com

 

2 - AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Het gebruik van de Website, evenals elke bestelling gericht aan de Verkoper, impliceert noodzakelijkerwijs, als essentiële en bepalende voorwaarde, de onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden door de Klant, die de enige zijn die van toepassing zijn, met uitsluiting van alle andere, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Alleen personen die meerderjarig en rechtsbevoegd zijn, mogen de Website gebruiken en bestellingen plaatsen.

3 - PRIJS

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op de Website inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten. In sommige gevallen, waaronder leveringen buiten Europa, is de btw mogelijk niet van toepassing (neem contact op met de Verkoper voor meer informatie).

De prijzen in vreemde valuta worden alleen ter informatie gegeven. De prijs in euro geldt als bewijs. De prijs in vreemde valuta kan variëren op basis van de omrekeningskoers die door de financiële instellingen op de dag van de order wordt toegepast. Er worden geen claims aanvaard als gevolg van deze variatie. Alle kosten in verband met de transactie in een vreemde valuta zijn voor rekening van de Klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De Goederen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de bevestiging van de bestelling. Elk geschil over de prijs moet schriftelijk worden geformuleerd en binnen 15 dagen na de betaling aan de maatschappelijke zetel van de Verkoper worden gericht.

Promotiecodes en andere kortingen zijn enkel geldig voor de duur van de aangekondigde periode en op voorwaarde dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Deze zijn niet cumuleerbaar.

Voor alle bestellingen is contante betaling vereist en elke laattijdige betaling impliceert van rechtswege en zonder ingebrekestelling de betaling van de wettelijke intrestvoet vanaf de vervaldag van de factuur, alsook een schadeloosstelling van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 €.

Tenzij anders vermeld, wordt de factuur per e-mail naar de Klant gestuurd.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de Goederen de exclusieve eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van zijn facturen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico's van verlies en schade met betrekking tot het betreffende Goed op de Klant over vanaf de inbezitname ervan.

4 - (VOOR)BESTELLING

4.1.      Bestelling

Om een bestelling te kunnen plaatsen via de Website is het noodzakelijk om diverse gegevens te verstrekken (waaronder facturatie- en leveradres, telefoonnummer enz.). 

Elke Klant is als enige verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en de juistheid ervan. Het is ook mogelijk om een klantaccount aan te maken. Elke Klant moet ervoor zorgen dat zijn account wordt beschermd tegen frauduleus gebruik. Deze bescherming impliceert met name een voldoende uitgebreid en strikt vertrouwelijk wachtwoord. De Klant moet de Verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elk frauduleus gebruik van zijn account.

De bestelling en de inproductiestelling van het Goed worden pas gevalideerd nadat de Verkoper de betaling van de Klant heeft ontvangen, via de voorgestelde betalingssystemen, en nadat een bevestigingsmail is verstuurd (voor zover de Klant een geldig e-mailadres heeft opgegeven).

In het geval van betaling per bankoverschrijving kan een vertraging van enkele dagen nodig zijn om de ontvangst van de betaling te bevestigen.

4.2.      Voorbestelling en voorschot

Indien voorbestellingen mogelijk zijn, heeft de Verkoper het recht om de verkoop op elk moment te annuleren, ook als er een voorschot is betaald, door middel van een volledige terugbetaling van het voorschot aan de Klant, zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Onder voorbehoud van het aan de Consument toegekende herroepingsrecht, kan een voorbestelling (gevalideerd door de betaling van een voorschot) niet door een klant worden geannuleerd.

 

4.3.      Voorraad en promotie

De Goederen worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van promoties op bepaalde Goederen zal de Verkoper, binnen de grenzen van zijn middelen en de gemaakte prognoses, ervoor zorgen dat hij over voldoende voorraden beschikt om aan de vraag te voldoen.

4.4.      Maatwerk.

De Klant kan ervoor kiezen om het Goed een persoonlijk karakter te geven met een gravure. Het betreft dan een goed dat is gemaakt volgens de specificaties van de Klant of duidelijk is gepersonaliseerd, waardoor het niet mogelijk is om gebruik te maken van het herroepingsrecht.

5 - LEVERING

De levering van het Goed gebeurt door de Verkoper (of een door de Verkoper aangewezen derde), naargelang het transportmiddel van zijn keuze, in de leveringszones die hij toelaat, op het door de Klant opgegeven adres. De Goederen reizen voor risico en gevaar van de Klant, ongeacht de gekozen wijze van vervoer (zie ook artikel 7, “Vordering”).

5.1.      Levertermijn en -datum

De levertijden worden alleen ter informatie aangegeven en worden slechts berekend vanaf de datum van de daadwerkelijke ontvangst van de betaling door de Klant (bij betaling per bankoverschrijving kan een extra periode nodig zijn). Overschrijding van de levertijd geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of terugbetaling. Er worden geen leveringen gedaan in het weekend en op feestdagen.

5.2.      Leveradres

De levering kan alleen plaatsvinden in de door de Verkoper gevalideerde geografische gebieden.

Voor bepaalde gebieden zal de Verkoper contact opnemen met de Klant om te bepalen wat het beste te gebruiken leversysteem is (vooral wanneer het postsysteem erom bekend staat tekort te schieten of niet bestaat). In dat geval kunnen extra kosten aan de Klant in rekening worden gebracht (verzekering en/of een bepaalde postdienst).

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de verstrekte leveringsgegevens en dient alle nuttige informatie te verstrekken. Indien de door de Klant aan de Verkoper verstrekte gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, kan de Verkoper er niet verantwoordelijk voor worden gehouden dat hij het Goed niet kan leveren en heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling.

Voor leveringen op andere locaties dan een privéwoning (kantoorgebouw, hotel enz.) wordt de levering enkel gegarandeerd tot aan de receptie/ontvangstruimte.

5.3.      Tweede levering

Indien de Klant om welke reden ook (afwezigheid, verkeerd adres enz.) het Goed niet in ontvangst heeft genomen en het is teruggestuurd naar de Verkoper, worden de kosten van de tweede levering aan de Klant in rekening gebracht.

6 - GARANTIE EN HERSTELLING

6.1.      Voor consumenten:

De Goederen zijn gegarandeerd tegen zichtbare gebreken en gebrek aan overeenstemming, onder voorbehoud van de naleving van artikel 7 van de Algemene Voorwaarden (“Klachten”).

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden nieuwe goederen gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf het moment dat de Verkoper het Goed ter beschikking stelt aan de Consument. Indien het gebrek aan conformiteit zich voordoet na een periode van zes maanden vanaf de levering van het Goed, moet het bestaan van het gebrek op het moment van levering door de Consument worden bewezen. Een Goed is conform als het voldoet aan de vereisten van artikel 1649 ter van het Burgerlijk Wetboek.

Bij gebrek aan conformiteit heeft de Consument het recht om, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is, van de Verkoper te eisen dat hij het Goed herstelt of vervangt, dit alles binnen een redelijke termijn en zonder kosten of grote ongemakken voor de Consument. Indien de Consument geen recht heeft op de herstelling of vervanging van het Goed, of indien de Verkoper de herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast voor de Consument heeft uitgevoerd, heeft de Consument het recht om van de Verkoper een passende prijsverlaging of, in geval van een ernstig gebrek, de ontbinding van de overeenkomst te eisen, uitgezonderd enige vordering tot verdere schadevergoeding. Er wordt rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het Goed door de Consument na het tijdstip waarop hij het gebrek aan overeenstemming opmerkte (of had moeten opmerken).

Deze clausule sluit de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed, zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en de specifieke bepalingen van de Algemene Voorwaarden, niet uit.

6.2.      Voor professionals:

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 8, vallen verborgen gebreken gedurende een jaar onder de garantie, te rekenen vanaf het moment dat de Verkoper het Goed ter beschikking stelt aan de Klant. Na een jaar is de wettelijke garantie van toepassing als het verborgen gebrek bestond op het moment van levering, en op voorwaarde dat dit het Goed ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert. 

De Klant moet de Verkoper zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 7 dagen na de dag waarop hij dit gebrek heeft opgemerkt of normaal gesproken had moeten opmerken, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het verborgen gebrek. De Verkoper beslist, naar eigen goeddunken, over de meest geschikte manier om de gebreken of niet-conformiteit te verhelpen, ofwel de terugbetaling van een deel van de aankoopprijs, ofwel de vervanging van het Goed, ofwel de ontbinding van de verkoop, zonder dat de Klant het recht heeft om enige andere vergoeding te eisen.

6.3.      Beperkingen

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van het Goed, ongeacht of de schade wordt veroorzaakt aan de Klant, zijn goederen of aan derden, zelfs niet tijdens de garantieperiode.

Uitgesloten van de garantie zijn Goederen waarvan de schade opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt (verbrijzeling, breuk, vochtigheid, ongeschikte temperatuur, oxidatie, infiltratie van vloeistoffen, stroomstoring, brand of enig ander geval van overmacht) en Goederen die tekenen van opening vertonen (of van herstelling en/of wijzigingen die zijn uitgevoerd door een derde die niet door de Verkoper is goedgekeurd); deze garantie geldt ook niet voor zover de schade voortvloeit uit slijtage, vervoer, een slecht gebruik en/of het niet opvolgen van de instructies in een gebruikershandleiding.

Geen enkele toepassing van de garantie kan tot gevolg hebben dat de duur ervan wordt verlengd.

6.4.      Herstelling

Als het Goed niet meer onder de garantie valt, maar niet meer goed functioneert, stelt de Verkoper een technisch team ter beschikking van de Klant en biedt hij een snelle herstelling aan.

Voor alle herstellingen wordt voorafgaand een offerte aan de Klant bezorgd (minimumkost van € 60 + minimum leveringskost van € 20, indien buiten Europa).

7 - KLACHTEN - HERROEPINGSRECHT

7.1.      Klachten

Het Goed moet worden onderzocht op de dag van levering, om te controleren of het overeenkomt met wat besteld werd. Op straffe van verbeurdverklaring moet elk voorbehoud hierover op de leveringsbon worden vermeld en schriftelijk met een ontvangstbevestiging aan de maatschappelijke zetel van de Verkoper worden aangegeven. Elke klacht moet vergezeld gaan van een kopie van de factuur en de leveringsbon en moet naar behoren worden gedocumenteerd en gemotiveerd, op straffe van verbeurdverklaring.

De Klant moet klachten zo snel mogelijk indienen, d.w.z. in overeenstemming met de wettelijke termijnen voor Consumenten (2 maanden vanaf de datum van vaststelling van het gebrek) en op de dag van levering voor Professionals. Na deze termijn wordt het Goed geacht definitief te zijn goedgekeurd door de Klant en worden zichtbare gebreken geacht onweerlegbaar onbestaand te zijn.

7.2.      Herroepingsrecht (alleen van toepassing op de Consumenten)

Met uitzondering van gepersonaliseerde Goederen (zie hieronder), beschikt de Consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst te herroepen, zonder dat hij zijn beslissing moet motiveren en zonder andere kosten dan verzendkosten, om het Goed terug te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de datum van de levering van het Goed. Na 14 dagen kan de Verkoper de retourzending niet meer aanvaarden en kan hij deze nar de Consument terugsturen (de Consument betaalt deze verzendkosten).

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument de Verkoper vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen schriftelijk en met een ontvangstbevestiging in kennis stellen van zijn beslissing, door middel van een van de volgende middelen:

-                      door gebruik te maken van het model van het herroepingsformulier in bijlage 2 bij boek VI. (“Marktpraktijken en consumentenbescherming”) van het Wetboek van economisch recht

-                      een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn besluit om zich terug te trekken uit het contract uiteenzet

De Consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht moet het Goed uiterlijk 14 dagen na de mededeling van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen naar de Verkoper terugsturen. De Consument draagt de directe kosten van de terugzending van het Goed, alsmede de risico's die aan deze terugzending zijn verbonden.

Onverminderd het recht van de Consument om de nodige handelingen uit te voeren om de aard van het Goed, zijn kenmerken en zijn correcte werking te kunnen vaststellen, moet het Goed in nieuwe staat, in zijn originele verpakking die eveneens in perfecte staat moet zijn, en zonder gebruikt te zijn, naar de Verkoper worden teruggestuurd. Indien de Consument het Goed voor het einde van de termijn van 14 dagen gebruikt, doet hij afstand van zijn herroepingsrecht. Het geretourneerde Goed moet vergezeld gaan van de factuur en de leveringsbon. Elke terugzending waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, wordt geweigerd.

De terugbetaling van de bestelling vindt plaats binnen 14 dagen nadat de Verkoper op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, uitgeoefend in overeenstemming met dit artikel, met behulp van hetzelfde betaalmiddel als datgene dat is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, en op voorwaarde dat alle teruggaveprocedures strikt zijn nageleefd en dat de Verkoper het Goed heeft teruggekregen. Het terugbetaalde bedrag is in alle gevallen beperkt tot de daadwerkelijk door de Consument betaalde bedragen. De Verkoper vergoedt geen extra kosten die verband houden met de keuze van een andere leveringsmethode dan de minder dure standaardleveringsmethode die hij aanbiedt.

Voor gepersonaliseerde Goederen (horloge met gravure) kan de Consument geen gebruik maken van het herroepingsrecht zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. De Consument kan het Goed niet terugsturen, noch de terugbetaling ervan of enige andere vergoeding vragen.

8 - VERANTWOORDELIJKHEID

De Goederen die op de Website te koop worden aangeboden, gaan vergezeld van een door de Verkoper opgestelde beschrijving en worden geïllustreerd met foto's die een illustratieve waarde hebben en niet contractueel zijn. De foto's zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst met het Goed garanderen, met name wat betreft de kleuren en/of afmetingen. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de teksten en foto's die in de beschrijving van de Goederen worden gebruikt.

De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van directe of indirecte schade en/of verlies (bedrijfsverlies, winstderving, verlies van kans enz.) als gevolg van een defect, storing of (onjuist) gebruik van de Goederen, behalve in geval van bedrieglijk opzet van zijn kant. De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade en/of verlies voortvloeiend uit zijn zware fout of bedrieglijk opzet of zware fout van zijn werknemers en/of agenten.

De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onvolledige leveringsgegevens en/of weigering om het Goed in ontvangst te nemen.

De Klant gebruikt de Website op eigen risico. De Verkoper biedt de Website aan zoals deze is, met al zijn onvolkomenheden en naar gelang de beschikbaarheid. De Klant erkent en aanvaardt dat computer- en telecommunicatiesystemen niet zonder defecten zijn en dat het mogelijk is dat de diensten worden onderbroken. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij via de Website doorgeeft en voor de gevolgen daarvan. De Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de Klant wordt verstrekt bij het aanmaken van een account en/of andere informatie die door de Klant via de Website wordt gecodeerd. De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies en/of openbaarmaking aan derden van informatie die door de Klant via de Website wordt gecommuniceerd. De Verkoper kan niet garanderen dat de gegevensoverdracht via de Website of andere telecommunicatiesystemen niet door derden wordt gecontroleerd, geregistreerd of vervormd.

Bovendien is de Verkoper niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar hij een hyperlink maakt, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels met betrekking tot de consumentenbescherming zijn van toepassing in het kader van de betrekkingen tussen de Verkoper en de Consument. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet verder worden uitgebreid dan de dwingende wettelijke bepalingen van de wet (Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht).

De aansprakelijkheid van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de bedragen die zijn betaald voor de bestelling die de oproep tot aansprakelijkheid van de Verkoper heeft gegenereerd.

9 - GEVAL VAN OVERMACHT

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van bestellingen en/of een levering in geval van overmacht zoals, in het bijzonder, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, blokkering van de toegang tot de weg en de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand, ongeval enz.

10 - PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

De door de Klant verstrekte informatie wordt door de Verkoper alleen gebruikt voor de verwerking van zijn bestelling.

De Verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De aan de Verkoper meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt voor het beheer van zijn cliënteel, wat met name het beheer van de precontractuele en contractuele relaties omvat, alsook het gebruik van de gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden (direct marketing). De Consument kan zich op verzoek en kosteloos verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor commerciële prospectie (direct marketing). De Klant kan op elk moment vragen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, zijn account te deactiveren en/of de verwijdering ervan te vragen door een specifiek verzoek aan de Verkoper te sturen. De Verkoper kan ook een inschrijving weigeren of een account verwijderen zonder zich te hoeven verantwoorden.

11 - DIVERSEN

De nietigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden is zonder invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en leidt niet tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Verkoper houdt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door de Klant hiervan op de hoogte te stellen. Deze informatie van de Klant wordt per e-mail, via een kennisgeving op de Website of via enig ander door de Verkoper ingesteld middel verzonden. De Klant wordt gevraagd akkoord te gaan met deze nieuwe algemene voorwaarden. Indien de Klant niet akkoord gaat, kan hij geen bestellingen meer plaatsen via de Website. De nieuwe algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen.

De Verkoper kan zijn rechten en verplichtingen te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, overdragen of anderszins vervreemden zonder voorafgaande kennisgeving. Deze overdracht mag niet nadelig zijn voor de Klanten.

De volledige inhoud van de Website (inclusief teksten, foto's, enz.) is beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze elementen zijn eigendom van de Verkoper of van andere derden waarmee de Verkoper overeenkomsten heeft gesloten. Daarom is elke kopie, publicatie, reproductie of andere exploitatie, vervalsing in welke vorm dan ook, verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Elke inbreuk kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke vervolging.

12 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

De betrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn alleen de hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Verkoper bevoegd. De proceduretaal is het Frans.